DREJT NJË KOMUNITETI TË QËNDRUESHËM

Qasje shumaktoriale vendore në shërbim të forcimit të marrëdhënieve dhe rritjes së bashkëpunimit midis aktorëve vendorë

SHKOLLA IME

“Shkolla ime” mbështetet në përvojat novatore, modelet dhe aktivitetet e zbatuara nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në kuadër të qasjes shumaktoriale “Shkolla Qendër Komunitare” (SHQK). Eksperienca pesë vjeçare e ngritur mbi modelin “Shkolla Qendër Komunitare”, integron ndërveprimin e institucioneve kryesore në nivel vendor, midis tyre dhe me komunitetet vendore, në partneritet me shkollat e mesme të përfshira në këtë qasje të re SHQK.

Si një qasje shumaktoriale në nivel vendor, modeli “Shkolla Qendër Komunitare” nxit rolin aktiv të institucioneve vendore - Bashkia, Policia e Shtetit, Zyra Vendore Arsimore - të cilat së bashku me komunitetet vendore - prindërit, grupet rinore dhe shoqërinë civile - rrisin shanset për një zhvillim të shëndetshëm, të sigurt dhe të qëndrueshëm të të rinjve dhe komuniteteve vendore.

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim është i pranishëm në 22 shkolla të mesme të përgjithshme dhe synon të ndajë me të gjithë aktorët e interesuar këtë qasje shumaktoriale në nivel vendor. Mirëpresim çdo komunikim nga shkolla të tjera SHQK, individë dhe institucione vendore, në dobi të përpjekjeve të vazhdueshme për krijimin e komuniteteve të qëndrueshëm kundër ekstremizmit të dhunshëm.

22

Shkolla sipas modelit SHQK

552

Mësues

22

Oficerë Sigurie nëpër shkolla

10785

Nxënës

22

Bashki/ Njësi administrative
TOP