Shkolla " Dom Nikoll Kacorri" u hap ne kuader te perpjekjeve per zhvillim ne shtator 2012 si nje shkolle e mesme e pergjithshme per t'u sherbyer nxenesve te ardhur nga levizjet e popullsise pas viteve '90-te.

 

Zanafilla e emrit te kesaj shkolle lidhet me nje personalitet te spikatur te shekullit xx Dom Nikoll Kacorri i cili perpos angazhimit ne ceshtjen kombetare (si themelues ne shoqerine " Vllaznia" apo nenkryetar e Qeverise se pare) dhe ne ceshtjen e arsimit ne Durres.

 

Shkolla ne hapjen e saj ka pasur nje numer prej 300 nxenesish me kater klasa ne cdo vit mesimor,me kabinete biologjie dhe informatike,me drejtues dhe mesues te perkushtuar ne punen e tyre si : Marisola Xhimitiku, Rajmonda Sejko, Esmeralda Xheraj, Frrok Lleshi,Gjovalin Totri, Boris Facja, Vebi Troci.

 

Sot kjo shkolle punon shume dhe bashkepunon me nisma dhe projekte per te realizuar dhe nxjerre breza nxenesish te formuar dhe te afte per t'u perballur me sfida te jetes...Disa prej tyre jane: Jonida Koleci, Danjela Allkja, Shpresim Tahiraj, Xhoana Rama, Ana Delishi, Afrim Lleshi.


Sot
shkolla jone po punon fort ne bashkepunime ne projekte si " Shkolla Qender Komunitare" ku te rinjte afirmohen dhe shprehin kreativitetin e tyre ne gjithperfshirjen dhe bashkepunimin komunitar. Numri i nxenesve edhe pse ka rene per shkak te preferencave te nxenesve per shkollat profesionale, perseri trinomi mesues-nxenes-prind ka qene ne nje nivel te kenaqshem ne permbushje dhe realizim te qellimit.

Xhesika Koka

Koordinatore

Xhesika është koordinatore e tri gjimnazeve "16 Shtatori" Shijak, Gjimnazi "Manëz" dhe "Dom Nikollë Kaçorri" Durrës. Ka mbaruar studimet bachelor për Histori dhe master shkencor për "Gjeopolitike dhe sitemet e sigurisë", në Universitetin "Aleksandër Moisiu" Durrës me rezultate të larta, e renditur si studentja e dytë më e mirë në nivelin master shkencor pranë fakultetit të shkencave politike- juridike. Prej 5 vitesh është e përfshirë me projekte të ndryshme në shoqërinë civile në terren. Përgjatë këtyre viteve ka qenë aktiviste në qytete të ndryshme si Durrësi, Shijaku dhe Tirana, ku në fokus kanë qenë tematika të ndryshme si mbështetja e të rinjve, barazia gjinore, mbrojtja e të drejtave të konsumatorit etj. Në vitin 2018, me përkrahjen e “Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim” u bë e mundur hapja e OJF-së së parë në Shijak e quajtur EULEUS, ku Xhesika u zgjodh koordinatore e OJF-së dhe si përfaqësuese e EULEUS në programin IVLP SCP Albania në SHBA. Një mundësi e tillë i shërbeu si praktikë për të mësuar më shumë rreth modelit SHQK. Aktualisht është pjesë e këshillit bashkiak në Bashkinë e Shijakut dhe kryetarja e Alenaces së grave dhe vajzave të Këshillit Bashkiak Shijak ku në fokus është barazia gjinore dhe fuqizimi i rolit të grave dhe vajzave në qytetin e Shijakut.

PLANI VJETOR I SHKOLLËS SË MESME “DOM NIKOLLË KAÇORRI”, DURRËS 2019-2020

HARTUAR MBI MODELIN E SHKOLLËS QENDËR KOMUNITARE

STANDARDET DHE OBJEKTIVAT SPECIFIKË

STANDARDI 1- SIGURIMI I MIRËQENIES SOCIALE, EMOCIONALE DHE SHËNDETËSORE TË NXËNËSVE

PËRSHKRIM I STANDARDIT: Shkolla, bashkëpunon me prindërit dhe partnerë të tjerë të komunitetit për të njohur, adresuar dhe përmbushur nevojat fizike, emocionale dhe sociale të nxënësve dhe për të garantuar zhvillimin e tyre të shëndetshëm. Ato, së bashku, ofrojnë programe (që përfshijnë veprimtari fizike, e sportive, programe për të ushqyerin e shëndetshëm, veprimtari kulturore etj.,) të cilat kontribuojnë në përmirësimin e arritjeve të nxënësve dhe të klimës në shkollë.

Objektivat specifikë:

  • Mbështetje dhe zhvillim social, emocional dhe shëndetësor për nxënësit e shkollës së mesme “Dom Nikollë Kaçorri”, Durrës
  • Ndërtim i mekanizmave të referimit në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse.
  • Ofrim i mjediseve të sigurta të të nxënit, të cilat garantojnë mirëqënien fizike, emocionale dhe sociale të nxënësve

STANDARDI 2- ANGAZHIM DHE ZHVILLIM I KOMUNITETIT

PËRSHKRIM I STANDARDIT: Shkolla ofron shërbime që shërbejnë për zhvillimin e komunitetit, dhe komuniteti është pjesë përbërëse e aktiviteteve që organizon shkollë. Në këtë mënyrë nuk përfton vetëm komuniteti nga shkolla por dhe shkolla bashkëpunon me komunitetin për rritjen dhe përmirësimin e rezultateve për nxënësit.

Objektivat specifikë:

  • Pjesëmarrje aktive e prindërve në vendimmarrjen në shkollë dhe në organizimin e aktiviteteve të ndryshme
  • Zhvillim i kurseve profesionale, aktiviteteve dhe trajnimeve për komunitetin, të rinjtë dhe grupet vulnerabël.
  • Sigurim i kapaciteteve të duhura njerëzore dhe kushteve të duhura fizike për të siguruar zbatimin e aktiviteteve në kuadër të SHQK

STANDARDI 3: VENDIMMARRJA E PËRBASHKËT

PËRSHKRIM I STANDARDIT: Prindërit, komuniteti dhe stafi i shkollës janë partnerë të rëndësishëm dhe të barabartë në vendimmarrjet që ndikojnë në cilësinë e shkollës dhe arritjet e nxënësve. Ata së bashku mund të informojnë, ndikojnë dhe krijojnë politika, praktika dhe programe në dobi të suksesit të nxënësve.

Objektiva specifikë

  • Hartim i planeve strategjike dhe vjetore të shkollës me përfshirjen e prindërve, komunitetit dhe institucioneve shtetërove vendore.
  • Informim i shpeshtë i komunitetit, dhe institucioneve vendore mbi shërbimet dhe aktivitetet që ofron institucioni arsimor.

STANDARDI 4: GJITHËPËRFSHIRJA DHE RESPEKTIMI I DIVERSITETIT

PËRSHKRIMI I STANDARDIT: Shkolla u siguron të gjithë fëmijëve të drejtën themelore për arsim dhe mundësi të barabarta pa dallim të origjinës, identitetit kulturor, gjuhës, aftësive apo rrethanave ekonomike, respektim të vlerave shoqërore si dhe të bashkëjetesës në shoqëri.

Objektiva specifikë:

  • Mësuesit, prindërit dhe aktorë të tjerë të komunitetit sigurojnë që shkolla ofron trajtim të barabartë, me dinjitet dhe respekt ndaj çdo nxënësi.
  • Ofrim i mundësive të barabarta për t’u regjistruar në shkollë, për ta ndjekur dhe përfunduar atë. Ndërtim i programeve dhe zbatim i projekteve të vazhdueshme që nxisin gjithëpërfshirjen dhe diversitetin.

Lexo të plotë planin e aktiviteteve Kliko Këtu

TOP